BS Lê Phúc Khàn

Chuyên khoa:

Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: 53, Ông Ích Khiêm, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3834 407