BS. Nguyễn Minh Phi

 BS. Nguyễn Minh Phi

  • Địa chỉ: Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng
  • Thời gian làm việc: THỨ HAI – CHỦ NHẬT: 17:00 – 21:00

.