BS Nguyễn Quang Quân

Chuyên khoa:

Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: 58 Ông Ích Khiêm, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 090 516 82 05