Phòng khám 225 Trường Chinh – Bác sĩ Nghiêm Thị Thu Hà

– Bác sĩ: Nghiêm Thị Thu Hà
– Địa chỉ: 225 Trường Chinh, Thanh Xuân.