Giáo viên giáo dục đặc biệt

Cử nhân Nguyễn Thị Minh Huyền

Chuyên khoa:
Cử nhân Nguyễn Thị Minh Huyền Cử nhân Huyền đã có nhiều kinh nghiệm trong việc can thiệp cho trẻ...
Cử nhân Nguyễn Thị Minh Huyền Cử nhân Huyền đã có nhiều kinh nghiệm trong việc can thiệp cho trẻ tự kỷ, chậm nói, tăng động giảm chú ý, chậm phát triển trí tuệ, Down, khó khăn về học …...

Chuyên khoa:
Cử nhân Phan Thị Phượng Cử nhân Phan Thị Phượng đã có nhiều kinh nghiệm trong việc can thiệp cho...
Cử nhân Phan Thị Phượng Cử nhân Phan Thị Phượng đã có nhiều kinh nghiệm trong việc can thiệp cho trẻ tự kỷ, chậm nói, tăng động giảm chú ý, chậm phát triển trí tuệ, Down, khó khăn về học...