Tây Ninh

BS Dương Quang Đức

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Dương Quang Đức BS Dương Quang Đức là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Dương Quang Đức BS Dương Quang Đức là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Nguyễn Thị Thanh Chi

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Nguyễn Thị Thanh Chi BS Nguyễn Thị Thanh Chi là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám...
BS Nguyễn Thị Thanh Chi BS Nguyễn Thị Thanh Chi là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các...

BS Lê Hoàng Tâm

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Lê Hoàng Tâm BS Lê Hoàng Tâm là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Lê Hoàng Tâm BS Lê Hoàng Tâm là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Trần Trọng Nghĩa

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Trần Trọng Nghĩa BS Trần Trọng Nghĩa là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Trần Trọng Nghĩa BS Trần Trọng Nghĩa là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Huỳnh Ngọc Phượng

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Huỳnh Ngọc Phượng BS Huỳnh Ngọc Phượng là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Huỳnh Ngọc Phượng BS Huỳnh Ngọc Phượng là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Nguyễn Thái Bình

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Nguyễn Thái Bình BS Nguyễn Thái Bìnhlà bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi,...
BS Nguyễn Thái Bình BS Nguyễn Thái Bìnhlà bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có k ỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Nguyễn Thị Cúc

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Nguyễn Thị Cúc BS Nguyễn Thị Cúc là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Nguyễn Thị Cúc BS Nguyễn Thị Cúc là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Phạm Thị Hạnh

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Phạm Thị Hạnh BS Phạm Thị Hạnh là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Phạm Thị Hạnh BS Phạm Thị Hạnh là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS.CKI. Nguyễn Thị Thuý Hằng  

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS.CKI. Nguyễn Thị Thuý Hằng   BS.CKI. Nguyễn Thị Thuý Hằng là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám...
BS.CKI. Nguyễn Thị Thuý Hằng   BS.CKI. Nguyễn Thị Thuý Hằng là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các...

BS Nguyễn Thị Thủy

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Nguyễn Thị Thủy BS Nguyễn Thị Thủy là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Nguyễn Thị Thủy BS Nguyễn Thị Thủy là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Đặng Thị Cà

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Đặng Thị Cà BS Đặng Thị Cà là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Đặng Thị Cà BS Đặng Thị Cà là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS.CKI. Nguyễn Thị Lệ Liễu   

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS.CKI. Nguyễn Thị Lệ Liễu    BS.CKI. Nguyễn Thị Lệ Liễu là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám...
BS.CKI. Nguyễn Thị Lệ Liễu    BS.CKI. Nguyễn Thị Lệ Liễu là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các...

BS.CKII. Nguyễn Thị Thanh Vân 

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS.CKII. Nguyễn Thị Thanh Vân  BS.CKII. Nguyễn Thị Thanh Vân là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám...
BS.CKII. Nguyễn Thị Thanh Vân  BS.CKII. Nguyễn Thị Thanh Vân là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các...

BS Lưu Thị Anh Hương

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Lưu Thị Anh Hương BS Lưu Thị Anh Hương là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám...
BS Lưu Thị Anh Hương BS Lưu Thị Anh Hương là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các...

BS Dương Quang Đức

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Dương Quang Đức BS Dương Quang Đức là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Dương Quang Đức BS Dương Quang Đức là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...