Thanh Hóa

BS.CKI. Lê Đình Nhung

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS.CKI. Lê Đình Nhung BS.CKI. Lê Đình Nhung là bác sĩ với tay nghề cao và tận tụy trong khám...
BS.CKI. Lê Đình Nhung BS.CKI. Lê Đình Nhung là bác sĩ với tay nghề cao và tận tụy trong khám chữa bệnh nhi, Phòng khám Nhi khoa – BS.CKI. Lê Đình Nhung từ lâu là địa chỉ Phòng khám tin...

BS. Tống Thái Niệm

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS. Tống Thái Niệm BS. Tống Thái Niệm là bác sĩ có tay nghề cao và tận tụy trong khám...
BS. Tống Thái Niệm BS. Tống Thái Niệm là bác sĩ có tay nghề cao và tận tụy trong khám chữa bệnh nhi, Phòng khám Nhi khoa – BS. Tống Thái Niệm từ lâu là địa chỉ Phòng khám tin...

ThS.BS. Lê Xuân Trung

Chuyên khoa:
Chức vụ:
ThS.BS. Lê Xuân Trung ThS.BS. Lê Xuân Trung là bác sĩ với tay nghề cao và tận tụy trong khám...
ThS.BS. Lê Xuân Trung ThS.BS. Lê Xuân Trung là bác sĩ với tay nghề cao và tận tụy trong khám chữa bệnh nhi, Phòng khám Nhi khoa – ThS.BS. Lê Xuân Trung từ lâu là địa chỉ Phòng khám tin...

BS.CKI. Nguyễn Tiến Dũng

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS.CKI. Nguyễn Tiến Dũng BS.CKI. Nguyễn Tiến Dũng là bác sĩ có tay nghề cao và tận tụy trong khám...
BS.CKI. Nguyễn Tiến Dũng BS.CKI. Nguyễn Tiến Dũng là bác sĩ có tay nghề cao và tận tụy trong khám chữa bệnh nhi, Phòng khám Nhi khoa – BS.CKI. Nguyễn Tiến Dũng từ lâu là địa chỉ Phòng khám tin...

BS. Lê Việt Dũng

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS. Lê Việt Dũng BS. Lê Việt Dũng là bác sĩ có tay nghề cao và tận tụy trong khám...
BS. Lê Việt Dũng BS. Lê Việt Dũng là bác sĩ có tay nghề cao và tận tụy trong khám chữa bệnh nhi, Phòng khám Nhi khoa Việt Đức – BS. Lê Việt Dũng từ lâu là địa chỉ Phòng...

BS. Lê Huy Chung

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS. Lê Huy Chung BS. Lê Huy Chung là bác sĩ có tay nghề cao tận tụy trong khám chữa...
BS. Lê Huy Chung BS. Lê Huy Chung là bác sĩ có tay nghề cao tận tụy trong khám chữa bệnh nhi, Phòng khám Nhi khoa – BS. Lê Huy Chung từ lâu là địa chỉ Phòng khám tin cậy...

ThS.BS. Trịnh Văn Lực

Chuyên khoa:
Chức vụ:
ThS.BS. Trịnh Văn Lực ThS.BS. Trịnh Văn Lực là bác sĩ có tay nghề cao và tận tụy trong khám...
ThS.BS. Trịnh Văn Lực ThS.BS. Trịnh Văn Lực là bác sĩ có tay nghề cao và tận tụy trong khám chữa bệnh nhi, Phòng khám Nhi khoa – ThS.BS. Trịnh Văn Lực từ lâu là địa chỉ Phòng khám tin...

BS. Nguyễn Thị Nguyệt

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS. Nguyễn Thị Nguyệt BS. Nguyễn Thị Nguyệt là bác sĩ có tay nghề cao và tận tụy trong khám...
BS. Nguyễn Thị Nguyệt BS. Nguyễn Thị Nguyệt là bác sĩ có tay nghề cao và tận tụy trong khám chữa bệnh nhi, Phòng khám Nhi khoa – BS. Nguyễn Thị Nguyệt từ lâu là địa chỉ Phòng khám tin...

BS.CKI. Hoàng Trung Huy

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS.CKI. Hoàng Trung Huy BS.CKI. Hoàng Trung Huy là bác sĩ với tay nghề cao và tận tụy trong khám...
BS.CKI. Hoàng Trung Huy BS.CKI. Hoàng Trung Huy là bác sĩ với tay nghề cao và tận tụy trong khám chữa bệnh nhi, Phòng khám Nhi khoa – BS.CKI. Hoàng Trung Huy từ lâu là địa chỉ Phòng khám tin...

BS.CKI. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS.CKI. Nguyễn Thị Thanh Huyền BS.CKI. Nguyễn Thị Thanh Huyền là bác sĩ có tay nghề cao và tận tụy...
BS.CKI. Nguyễn Thị Thanh Huyền BS.CKI. Nguyễn Thị Thanh Huyền là bác sĩ có tay nghề cao và tận tụy trong khám chữa bệnh nhi, Phòng khám Nhi khoa – BS.CKI. Nguyễn Thị Thanh Huyền từ lâu là địa chỉ...

BS. Nguyễn Văn Cường

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS. Nguyễn Văn Cường BS. Nguyễn Văn Cường là bác sĩ có tay nghề cao và tận tụy trong khám...
BS. Nguyễn Văn Cường BS. Nguyễn Văn Cường là bác sĩ có tay nghề cao và tận tụy trong khám chữa bệnh nhi, Phòng khám Nhi khoa – BS. Nguyễn Văn Cường từ lâu là địa chỉ Phòng khám tin...

BS. Nguyễn Thị Thịnh

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS. Nguyễn Thị Thịnh BS. Nguyễn Thị Thịnh là bác sĩ với tay nghề cao và tận tụy trong khám...
BS. Nguyễn Thị Thịnh BS. Nguyễn Thị Thịnh là bác sĩ với tay nghề cao và tận tụy trong khám chữa bệnh nhi, Phòng khám Nhi khoa – BS. Nguyễn Thị Thịnh từ lâu là địa chỉ Phòng khám tin...

BS.CKI. Trịnh Ngọc Tuấn

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS.CKI. Trịnh Ngọc Tuấn BS.CKI. Trịnh Ngọc Tuấn là bác sĩ với tay nghề cao và tận tụy trong khám...
BS.CKI. Trịnh Ngọc Tuấn BS.CKI. Trịnh Ngọc Tuấn là bác sĩ với tay nghề cao và tận tụy trong khám chữa bệnh nhi, Phòng khám Nhi khoa Dịu Dàng – BS.CKI. Trịnh Ngọc Tuấn từ lâu là địa chỉ Phòng...

BS.CKI. Nguyễn Duy Thái

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS.CKI. Nguyễn Duy Thái BS.CKI. Nguyễn Duy Thái là bác sĩ với tay nghề cao và tận tụy trong khám...
BS.CKI. Nguyễn Duy Thái BS.CKI. Nguyễn Duy Thái là bác sĩ với tay nghề cao và tận tụy trong khám chữa bệnh nhi, Phòng khám Nhi khoa – BS.CKI. Nguyễn Duy Thái từ lâu là địa chỉ Phòng khám tin...

BS.CKI. Phạm Lương Tuấn

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS.CKI. Phạm Lương Tuấn BS.CKI. Phạm Lương Tuấn là bác sĩ với tay nghề cao tận tụy trong khám chữa...
BS.CKI. Phạm Lương Tuấn BS.CKI. Phạm Lương Tuấn là bác sĩ với tay nghề cao tận tụy trong khám chữa bệnh nhi, Phòng khám Nhi khoa – BS.CKI. Phạm Lương Tuấn từ lâu là địa chỉ Phòng khám tin cậy...